Algemene Voorwaarden

Waar wij aan moeten voldoen

Algemene voorwaarden van Diana Eldering, eigenaresse van Touch of Happiness

Artikel 1 Definities
1. Touch of Happiness, geleid door Diana Eldering, Varenweg 15, 3849 PH te Hierden – wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
2. Opdrachtgever: de contractuele wederpartij, zijnde een onderneming of een particulier, van de dienstverlener.
3. Overeenkomst; een meervoudige rechtshandeling, waarbij de opdrachtgever tegen de betaling van opdrachtgever werkzaamheden verricht waarbij de algemene voorwaarden van toepassing op zijn.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden van de dienstverlener zijn van toepassing op alle diensten, offertes, facturen, overeenkomsten, trajecten en levering van producten door of namens de dienstverlener waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2. Het tot stand komen van een overeenkomst betekent dat de opdrachtgever de toepassing van de algemene overeenkomst heeft aanvaart.
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op derden, die door de dienstverlener in het kader van de opdracht zijn ingeschakeld.
4. De dienstverlener wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
5. Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
6. Wanneer één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige bepaalde van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
7. Wanneer er een situatie zich voordoet welke niet gedekt wordt door deze algemene voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.
8. Dienstverlener is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. De invloed van grote inhoudelijke wijzigingen wordt met opdrachtgever besproken.
9. De laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden is steeds van toepassing

Artikel 3 Offertes
1. De offerte vervalt na 14 dagen indien er in de offerte geen aanvaardingstermijn is ingesteld. De dienstverlener is enkel gebonden aan de offerte wanneer deze binnen de aanvaardingstermijn wordt geaccepteerd.
2. De dienstverlener kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Een overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever zich schriftelijk verklaart met de offerte van de dienstverlener.
4. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Overeenkomst en prijzen
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen om over te gaan op onbepaalde tijd.
2. Eventueel bijkomende kosten worden apart in rekening gebracht, tenzij anders vermeld in de overeenkomst. Bijvoorbeeld materiaal of reiskosten.
3. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen en dienstverlener heeft tevens het recht de vergoedingen enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. De aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk meegedeeld aan de opdrachtgever.
4. Wanneer er geen vaste prijs en termijn is overeengekomen, wordt het tarief vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. In de offerte kan een inschatting worden gegeven van het aantal benodigde uren. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Aan de opdrachtgever zal tijdig kenbaar worden gemaakt wanneer er meer inspanning benodigd is. Het bedrag wat uiteindelijk gefactureerd wordt zal worden berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de dienstverlener op basis van de daadwerkelijk bestede uren.
5. De prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud van typefouten en correcties.
6. Prijzen zijn exclusief BTW tenzij in de offerte en overeenkomst anders is aangegeven.

Artikel 5 Betalingen
1. Met het accorderen van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. Ook wanneer niet het hele coachtraject wordt doorlopen of dienst in zijn geheel wordt afgenomen. Tenzij anders in de offerte is overeengekomen. Dienstverlener komt recht toe een aanbetaling te verzoeken.
2. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, in euro’s middels storting of overmaking op een door dienstverlener aangewezen bank- of girorekening welke omschreven staat in de factuur. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op.
3. Eendaagse workshops en events worden vooraf gefactureerd. Zodra de betaling binnen is wordt de inschrijving definitief gemaakt. Mocht een workshop of event niet doorgaan wordt het inschrijfgeld geretourneerd.
4. Voor diensten op maat wordt voor aanvang van de eerste coachsessie afgesproken wanneer facturering plaatsvindt.
5. Dienstverlener is gerechtigd periodiek te factureren en betaling in termijnen is mogelijk indien dit in de offerte is opgenomen. Dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat de (volgende) betaling is voldaan.
6. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van dienstverlener daartoe aanleiding geeft, is dienstverlener gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door dienstverlener te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen is dienstverlener gerechtigd, onverminderd overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan dienstverlener uit welke hoofde dan ook verschuldigd is direct opeisbaar.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens dienstverlener onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6 informatieverstrekking opdrachtgever
1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan de dienstverlener.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Dienstverlener zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
4. Stelt de opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst
1. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord.
2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt na betaling van het verschuldigde bedrag, tenzij anders is overeengekomen in de offerte.
3. De data van de coachsessies/TOM behandelingen/workshops zullen onderling worden overeengekomen.

Artikel 8 Wijziging en annulering
1. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft dienstverlener de mogelijkheid een coachsessie of dienst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van dienstverlener of het onverwacht niet beschikbaar zijn van de coachruimte. Dienstverlener maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan opdrachtgever.
2. Annulering van een overeenkomst door opdrachtgever dient schriftelijk via de e-mail of via whatsapp plaats te vinden. Annulering tot 4 kalenderweken voor aanvang van een coachtraject of dienst is kosteloos. Bij annulering tussen 4 en 3 weken voor aanvang van de dienst of een eerste betaalde coachsessie resulteert in betaling van 75% van de gefactureerde kosten. Annulering binnen 3 weken resulteert in volledige betaling.
3. Indien opdrachtgever een dienst wenst te annuleren wanneer deze al is aangevangen, is hij gehouden de gehele geoffreerde kosten te voldoen. Indien in overleg wordt besloten het coachtraject of dienst te ontbinden worden enkel de tot dan toe verrichte werkzaamheden gefactureerd.
4. Annulering van een afgesproken coachsessie is tot 24 uur voor aanvang kosteloos; bij annulering binnen 24 uur wordt de coachsessie voor 50% doorberekend, tenzij er binnen 7 dagen na annulering een nieuwe afspraak ingepland kan worden en de dienstverlener daarvoor tijd beschikbaar heeft.

Artikel 9 Overmacht
Dienstverlener heeft bevoegdheid de uitvoering van de overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren indien hij daartoe tijdelijk verhinderd wordt door plotseling opkomende omstandigheden die door overmacht buiten zijn schuld, risico- en invloedsfeer liggen. Die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd van dienstverlener (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).
Onder overmacht wordt mede verstaan langdurige ziekte, oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, pandemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, storingen in dienstverleners bedrijf, in- en uitvoeringsbeperkingen of – verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en/ of regionale (overheid-) instanties.
Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van dienstverlener jegens opdrachtgever opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 6 kalenderweken heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid schade
1. Dienstverlener voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het de opdrachtgever beoogde resultaat.
2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of verzuim van derden of hulppersonen die door de dienstverlener belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden.
Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
Dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder psychische schade die eventueel zou zijn opgelopen tijdens een coachtraject of dienst.
Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
Dienstverlener is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de opdrachtgever gedurende een overeenkomst op locatie.
Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een coachtraject.
In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door dienstverlener aan opdrachtgever in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.
Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door dienstverlener geleverde diensten en content.

Artikel 11 Intellectueel eigendom
1. De dienstverlener behoudt zich alle rechten voor intellectuele eigendom op de door dienstverlener aan opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten, materialen, advies en content berusten bij dienstverlener. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
2. Elke handeling in strijd met het in het vorige lid van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
Bij inbreuk komt dienstverlener een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
Dienstverlener blijft eigenaar van de content, tenzij anders is vermeld. Opdrachtgever komt enkel een gebruiksrecht toe.

Artikel 12 Geheimhouding
Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
Partijen zullen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van elkaar enig deel van de informatie aan derden bekend maken behoudens aan de accountant van de dienstverlener, de inspecteur van belastingen en derden die de rechtmatige taak of verplichting hebben om de zaken van de partij te kennen in dat geval slecht voor zover die informatie nodig is voor het vervullen van een dergelijke taak of verplichting.

Artikel 13 Klachten en garantie
Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten of producten zo spoedig mogelijk te melden en uiterlijk binnen 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan dienstverlener.
Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Artikel 14 Geschillenbeslechting
Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.