Privacy Policy

Hoe ik omga met jouw gegevens

 

Ik neem jouw privacy serieus.

Ik behandel jouw privacy zoals ik op dit gebied zelf ook behandeld wil worden. Ik verzamel wel persoonsgegevens van je, maar zorg dat die netjes afgeschermd blijven in een afgesloten ruimte en dat ze niet gedeeld worden met derden. 

Dat is de korte en begrijpelijke versie van dit privacy statement.

Maar goed, dat is juridisch niet voldoende. Dus vind je hieronder nog een uitgebreide versie van onze privacyregels.


Touch of Happiness, gevestigd aan Varenweg 15, 3849 PH te Hierden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

Varenweg 15

3849 PH Hierden

diana.eldering@gmail.com


Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van mijn diensten en/of wanneer je deze gegevens zelf aan me verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door telefonisch of mail contact.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gezondheid (maar alleen als dat van belang is voor de diensten waar je gebruik van maakt)

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld van een minderjarige, neem dan contact met mij op via diana.eldering@gmail.com, dan verwijder ik deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

 • Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Om mijn aanbod aan te laten sluiten aan jouw mogelijkheden en wensen
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.


Hoe lang ik persoonsgegevens bewaren

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > 7 jaar > verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst
Personalia > 7 jaar > verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst
Adres > 7 jaar > verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst
E-mailverkeer > 7 jaar> verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst


Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verstrek je gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken

Ik gebruik geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar diana.eldering@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: contact met de autoriteit persoonsgegevens


Hoe ik persoonsgegevens beveiligen

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via diana.eldering@gmail.com